Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met FORMA-B (ondernemingsnummer 0891 590 049), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van FORMA-B zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Als aanvaarding wordt gezien de ondertekening van het voorstel, al dan niet digitaal, door bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes zijn 30 dagen geldig.

2.2. Aanvullende prestaties op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant, die niet zijn voorzien in de overeenkomst, worden afzonderlijk aangerekend aan de klant aan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per uur. FORMA-B kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten.

Artikel 3: Domeinnaam en hosting

3.1. Domeinnaamregistratie en webhosting zijn niet voorzien in de overeenkomst. De klant is ertoe gehouden zelf een verbintenis met een registrar en/of hostingbedrijf aan te gaan. Evenwel kan FORMA-B daarin een adviserende en begeleidende rol vervullen. Deze diensten worden rechtstreeks door deze bedrijven aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 4: Onderhoudscontracten

4.1. Elk onderhoudscontract heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste 2 maanden vóór het einde van elk jaar. In het voorstel kan een andere duurtijd afgesproken worden.

4.2. Onderhoudscontracten houden enkel het updaten van de WordPress CMS, thema en plugins in en bevatten niet het wijzigen van de website noch de inhoud.

4.3. Voor klanten met een onderhoudscontract geldt het gereduceerd tarief van 37,50 EUR per uur voor het toevoegen van nieuwe inhoud door FORMA-B.

4.4. Wijzigingen aan de website (structuurwijzigingen, stijlwijzigingen, het toevoegen van andere en/of meer functionaliteiten,…) worden uitgevoerd aan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per uur.

4.5. Klanten zonder onderhoudscontract zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.

Artikel 5: Annulatie

5.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang FORMA-B haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 200 EUR.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

6.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft FORMA-B het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

6.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door FORMA-B verleende diensten betalen, alsook de kosten die FORMA-B moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat FORMA-B nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor FORMA-B. Bovendien behoudt FORMA-B het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

6.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 7: Oplevering

7.1. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

7.2. Vanaf de levering van de website is de klant gehouden de website te controleren op gebreken gedurende een periode van 1 maand. Binnen die testperiode zal de klant de gebreken schriftelijk mededelen aan FORMA-B. FORMA-B zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten te herstellen. De website zal tussen de klant en FORMA-B gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode.

Artikel 8: Gebruiksrecht

8.1. Bij definitieve aanvaarding verwerft de klant het gebruiksrecht van de website. Dit gebruiksrecht ontslaat de klant er niet van FORMA-B volgens afspraak te honoreren.

Artikel 9: Betalingsmodaliteiten

9.1. Alle door FORMA-B gehanteerde tarieven zijn exclusief btw.

9.2. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

9.3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer BE84 0018 7743 1259. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

9.4. Bij niet-tijdig betaalde facturen wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per verlopen of begonnen maand aangerekend, alsook ten titel van forfaitaire schadeloosstelling een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag met minimum van 50 EUR. Bovendien behoudt FORMA-B zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

9.5. Indien FORMA-B voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de klant in rekening worden gebracht. FORMA-B is gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.

Artikel 10: Klachten – protest van de factuur

10.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan FORMA-B te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. FORMA-B verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. FORMA-B is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde gegevens- en materiaalverstrekking door de klant.

11.2. FORMA-B is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bedrijfsschade en gevolgschade (winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden,…) door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit of in verband met door ons geleverde diensten.

11.3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt FORMA-B geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

11.4. FORMA-B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website (teksten, afbeeldingen, video, audio…) goedgekeurd of geleverd door de klant. De klant dient zich er van te vergewissen dat deze vrij zijn van auteursrecht van derden en geen schadelijke invloed kunnen uitoefenen.

11.5. De klant vrijwaart FORMA-B voor elke schadeclaim of vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst.

11.6. FORMA-B garandeert geen specifiek resultaat in het kader van de diensten. FORMA-B  garandeert niet dat het voorwerp van haar diensten voldoet aan de prestatie-eisen van de klant of dat het voorwerp van de diensten zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. FORMA-B garandeert niet de geschiktheid voor een bepaald doel.

11.7. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van FORMA-B. De totale aansprakelijkheid van FORMA-B, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan FORMA-B werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

11.8. Indien de klant zelf aanpassingen aan de website brengt waardoor de werking verandert, is FORMA-B niet aansprakelijk. Herstellingen en aanpassingen om de website naar haar oorspronkelijke toestand terug te brengen zullen kosten met zich meebrengen aan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per uur.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Overmachtsituaties zoals explosie, brand, langdurige uitval van energie-, vervoers-, telecommunicatie- en informatiesystemen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover FORMA-B geen controle heeft, bevrijden FORMA-B, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

12.2. De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service,…) onder meer kunnen resulteren in het verlies van programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Daarnaast erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

Artikel 13: Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Referentie

14.1. De klant gaat ermee akkoord dat de diensten die door FORMA-B uitgevoerd werden voor de klant opgenomen worden in het referentieportfolio van FORMA-B.

Artikel 15: Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen FORMA-B en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van FORMA-B. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank.